TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
05/07/2018 | 07:54  | cms-view-count: 4455

Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC và hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban CCHC của tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thị xã của tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị công tác CCHC, ứng dụng CNTT, cải cách công vụ, công chức và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cũng như sự quan tâm và tích cực triển khai thực hiện của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đao quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trên cũng đã chủ động tham mưu, triển khai, đôn đốc việc thực hiện theo phạm vi chức năng. Tăng cường năng lực tham mưu quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công bố TTHC với tổng số 770 TTHC, bãi bỏ 120 TTHC và sửa đổi, bổ sung 50 TTHC. Tất cả các thủ tục hành chính sau khi công bố được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Hiện nay, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trên địa bàn tỉnh là 2.175 thủ tục, trong đó: Cấp tỉnh 1.714 thủ tục, cấp huyện 325 thủ tục, cấp xã 137 thủ tục.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cập nhật 440 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm Một cửa điện tử, đạt 100%. Kết quả triển khai dịch vụ hành công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông của tỉnh, tại cấp tỉnh 344 TTHC, cấp huyện 94 TTHC, cấp xã 02 TTHC.

Tại Trung tâm hành chính công của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 8.257 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 307 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn và đang trong hạn là 8.222 hồ sơ. Trong đó có 11 hồ sơ giải quyết quá hạn của Sở Tư pháp đã có thư xin lỗi cá nhân, tổ chức. Tổng số hồ sơ tiếp nhận ở cấp huyện là 45.776 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn và đang trong hạn 45.168 hồ sơ, chiếm 98,68%; trễ hạn 608 hồ sơ, chiếm 1,32%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận ở cấp xã là 116.380 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn và đang trong hạn 115.965 hồ sơ, chiếm 99,65%; hồ sơ giải quyết trễ hạn 415 hồ sơ, chiếm 0,35%.

Theo kết quả khảo sát mức độ hài lòng qua phần mềm tại Trung tâm hành chính công, từ đầu năm đến ngày 22/5/2018 có 1.549 lượt đánh giá của cá nhân, tổ chức. Kết quả: có 97,55% đánh giá hài lòng và bình thường, 2,45 % không hài lòng (chủ yếu phản ánh về cơ sở vật chất và thông tin một số thủ tục hành chính còn khó hiểu).

Việc ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng, hiện nay tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã thực hiện trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử. Toàn tỉnh hiện có 320 đơn vị đã được cấp chứng thư số gồm: 24 Sở, Ban, ngành; 94 đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành; 08 huyện, thị xã; 194 phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc cấp huyện.

Tuy nhiên, công tác CCHC ở một bộ phận CBCC chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về CCHC nên công tác triển khai thực hiện hiệu quả đạt được chưa cao; chưa mạnh dạn nghiên cứu và tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp mới để vận dụng triển khai áp dụng. Công tác thông tin tuyên truyền CCHC đã được đẩy mạnh thực hiện nhưng nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ trong việc giải quyết TTHC của một số cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa cao, nhất là cấp huyện, cấp xã dẫn đến vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Thực hiện xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ cho người dân bị trễ hẹn. Duy trì cập nhật thông tin và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý thông tin CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tiếp tục rà soát để tinh gọn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC có trọng tâm, trọng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các Sở, ngành, địa phương cần cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và của địa phương để thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đối với những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả phải tổ chức sáp nhập, cổ phần hóa; bố trí cán bộ có trình độ, chuyên môn, am hiểu luật pháp để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến CCHC đến người dân, tổ chức để hiểu rõ, nhận thức đúng chủ trương của tỉnh…

 Tấn Lê