TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
09/07/2018 | 03:01  | cms-view-count: 4013

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại các buổi Cà phê doanh nhân thì kiến nghị của các doanh nghiệp cơ bản đã được các Sở, ngành, địa phương phúc đáp; tuy nhiên, một số nội dung trả lời bằng văn bản (sau buổi Cà phê doanh nhân) cho doanh nghiệp của các Sở, ngành, địa phương khác với ý kiến trả lời, giải quyết trực tiếp của Thủ trưởng đơn vị tại buổi Cà phê doanh nhân.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3262/UBND-KTKH ngày 06/7/2018 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương và nghiêm túc thực hiện việc trả lời (bằng văn bản) cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các kiến nghị, đề xuất tại các buổi Cà phê doanh nhân theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời, gửi kết quả trả lời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp, chậm nhất vào 10h00' ngày thứ Ba của tuần kế tiếp. Các ý kiến phát biểu trả lời tại buổi Cà phê doanh nhân của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương không được trái với ý kiến trả lời bằng văn bản của đơn vị; trường hợp chưa rõ, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp thu và trả lời bằng văn bản sau. Nội dung trả lời cho doanh nghiệp phải đúng quy định của pháp luật, khả thi và thống nhất. Trường hợp cần thiết thì phải tổ chức kiểm tra thực địa để giải quyết đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng, với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị Thủ trưởng Cục Thuế tỉnh tham gia đầy đủ các buổi Cà phê doanh nhân theo định kỳ (bắt đầu lúc 06h30' thứ Năm hàng tuần); trường hợp cử người có trách nhiệm tham dự phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh.

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các Sở, ngành, địa phương; đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chưa hết trách nhiệm, chưa đến kết quả cuối cùng. Đồng thời, đánh giá tình hình tổ chức các buổi Cà phê doanh nhân vừa qua, để tham mưu UBND tỉnh tổ chức có ý nghĩa, đạt mục đích và hiệu quả đề ra, trước ngày 20/7/2018.

H.M