TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ
11/07/2018 | 08:56  | cms-view-count: 6645

Ngày 10/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 7/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh có 90 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh kết nghĩa với 80 buôn, bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa thực hiện tốt các nội dung kết nghĩa đã được giao kết, trong đó tập trung hỗ trợ bon, buôn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, công tác kết nghĩa trong 15 năm qua đã đem lại cho các bon, buôn một diện mạo mới về mọi mặt trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Cơ sở hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng, có 100% bon, buôn có từ 1-2 km đường cứng hóa, 100% bon, buôn có điện lưới quốc gia; 100% bon, buôn có nhà văn hóa cộng đồng. Tình trạng nhà tranh tre dột nát cơ bản được xóa bỏ, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được người dân quan tâm, an ninh chính trị được củng cố và giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nghĩa vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định như một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác kết nghĩa vì vậy trong quá trình thực hiện còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số bon, buôn còn có tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của đơn vị kết nghĩa mà chưa nỗ lực để phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn cao... 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Huy biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác kết nghĩa với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức, triển khai có hiệu quả công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc nói chung, trong đó có công tác kết nghĩa với bon, buôn góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh. Do đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kết nghĩa. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình kết nghĩa với buôn bon, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay, trong đó trọng tâm gắn công tác kết nghĩa với chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Giao cho Ban Dân tộc tiếp tục kiểm tra, rà soát quy chế kết nghĩa, việc phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với bon, buôn, đề xuất sửa đổi nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Song Nguyên