TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử
27/02/2017 | 11:07  | cms-view-count: 2427

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 837/UBND-CNXD nhằm chỉ đạo các Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn về việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Quy định việc sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND, ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông; để các giao dịch gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng bảo đảm an toàn, bảo mật, xác thực, toàn vẹn dữ liệu và có giá trị pháp lý, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
 
Đối với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn đã được cấp chứng thư số, thì thực hiện ký số lên tập văn bản đã quét khi thực hiện trao đổi trên phần mềm Văn phòng điện tử (IOffice), Hệ thống thư điện tử công vụ … Bắt đầu từ ngày 01/3/2017 (mọi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị không được ký số sẽ không có giá trị pháp lý); việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành và Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.
 
Đối với những cơ quan, đơn vị không sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử thì thực hiện theo Công văn số 6957/UBND-TTĐT ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh.
 
Giao UBND các huyện, thị xã phổ biến, quán triệt nội dung chỉ đạo này đến UBND xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về  Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Công nghệ thông tin, điện thoại: 0501.3509509, email: cntt.stttt@daknong.gov.vn) để được hỗ trợ, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Xem Công văn

BBT