TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
23/07/2018 | 09:05  | cms-view-count: 4554

Ngày 18/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3468/UBND-KTKH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết tại đây.

H.M