TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.
25/07/2018 | 09:46  | cms-view-count: 3572

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ gồm 11 thủ tục. Trong đó, thủ tục hành chính mới ban hành 01 thủ tục; thủ tục hành chính thay thế 05 thủ tục; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 05 thủ tục. Cụ thể như sau:

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành có 01 thủ tục: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.
Danh mục thủ tục hành chính thay thế có 05 thủ tục, gồm: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh; Thông báo hoạt động khuyến mại; Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ có 05 thủ tục, gồm: Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông báo thực hiện khuyến mại; Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triễn lãm thương mại tại Việt Nam; Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Tại Quyết định nêu trên, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

Huy Hoàng