TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo trong việc giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân
01/08/2018 | 10:39  | cms-view-count: 4702

Để công tác tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi Cà phê doanh nhân được ổn định, đạt hiệu quả; UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo nội dung này.

Theo đó, đối với các kiến nghị của doanh nghiệp đã được các Sở, Ban, ngành, các đơn vị liên quan trả lời trực tiếp tại các buổi Cà phê doanh nhân (thứ 5 hàng tuần); UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các đơn vị liên quan phải có văn bản trả lời doanh nghiệp, làm cơ sở cho doanh nghiệp biết, thực hiện các nội dung tiếp theo; đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) kèm file mềm văn bản vào địa chỉ: tuelv.skhdt@daknong.gov.vn để tổng hợp, chậm nhất trước 15h00', thứ Sáu (ngày hôm sau). Trường hợp theo quy định của pháp luật, nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thì không cần trả lời bằng văn bản.

Đối với các kiến nghị chưa được trả lời tại buổi cà phê doanh nhân: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp và tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo (hoặc chủ động chuyển đến các Sở, ngành, đơn vị liên quan để xử lý) về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Hoàn thành trước 15h00', thứ Năm (ngày tổ chức Cà phê doanh nhân). Đồng thời, gửi file mềm dự thảo qua địa chỉ Mail công vụ của Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các đơn vị liên quan trả lời kiến nghị. Hoàn thành trước 11h00' thứ Sáu (sau buổi Cà phê doanh nhân 01 ngày). Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét trả lời kiến nghị của doanh nghiệp bằng văn bản. Đồng thời gửi văn bản trả lời (kèm file mềm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Hoàn thành trước 10h00' ngày thứ Ba của tuần kế tiếp.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan gửi đến, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời, gửi file mềm dự thảo qua địa chỉ Mail công vụ của Văn phòng UBND tỉnh). Hoàn thành trước 10h00' thứ Tư; đồng thời, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi cà phê doanh nhân tiếp theo. Theo dõi việc trả lời kiến nghị cho doanh nghiệp của các Sở, Ban, ngành, các đơn vị có liên quan;  báo cáo đề xuất UBND tỉnh biểu dương và phê bình kịp thời đối với việc trả lời kiến nghị doanh nghiệp tại các buổi Cà phê doanh nhân (có sơ đồ hóa quy trình kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh mở chuyên mục và đăng tải các thông tin liên quan của chương trình Cà phê doanh nhân trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân cũng được sơ đồ hóa kèm theo Văn bản nêu trên.

Xem chi tiết tại đây

H.M