TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018
02/08/2018 | 02:23  | cms-view-count: 4850

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 còn chậm, 7 tháng đầu năm giải ngân chỉ đạt 31% kế hoạch vốn, thấp hơn cùng kỳ năm trước (45%). Tỉ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, chưa đáp ứng được các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3794/UBND-KTKH ngày 02/8/2018 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ:

Đối với các dự án thanh toán tất toán công trình: Để tránh trường hợp điều chuyển vốn của các dự án đang có nhu cầu thanh toán, gây nợ đọng xây dựng cơ bản, yêu cầu các đơn vị rà soát, trường hợp đang gặp vướng mắc chưa giải ngân hết số vốn được giao, phải báo cáo giải trình và cam kết giải ngân hết kế hoạch với UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 10/8/2018. Trường hợp các chủ đầu tư đến ngày 10/8/2018 không có báo cáo, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện điều chuyển toàn bộ số vốn được giao năm 2018 của các dự án này chưa thực hiện thanh toán, cho các dự án khác có nhu cầu theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 7118/UBND-KTKH ngày 15/12/2017 về việc hướng dẫn phân bổ và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành: Nhắc nhở các đơn vị chủ đầu tư có dự án giải ngân thấp, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu để thanh toán vốn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với các nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018: Nhắc nhở các chủ đầu tư có nguồn chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018, nhất là các chủ đầu tư có dự án có số vốn chuyển nhiệm vụ chi lớn như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, BCH Quân sự Thị xã Gia Nghĩa, UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Mil và thị xã Gia Nghĩa. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện giải ngân hết trong năm 2018. Trường hợp gây kết dư, lãng phí phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các dự án khởi công mới: Nhắc nhở các đơn vị chủ đầu tư còn chậm triển khai, giải ngân đến nay còn thấp, thậm chí chưa giải ngân được. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân, hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, yêu cầu các Sở, Ban ngành, cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình trình triển khai dự án, rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, để các dự án sớm đi vào triển khai và giải ngân. Đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh công tác kiểm tra, thẩm định bản đồ, kết quả đo đạc cũng như thẩm định giá đất để các dự án sớm được phê duyệt phương án GPMB; các địa phương liên quan phải phối hợp với chủ đầu tư, tạo điều kiện cho dự án sớm có mặt bằng thi công, sớm đưa các dự án khởi công mới đi vào triển thực hiện.

Đối với 04 dự án khởi công mới được bố trí số vốn lớn, nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân:

(1) 02 dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) và dự án Cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và UBND huyện Tuy Đức khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3696/UBND-NN ngày 27/7/2018 về việc giải quyết vướng mắc các dự án ổn định dân di cư tự do.

(2) Dự án Hồ Gia Nghĩa (nguồn vốn TPCP): Yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc; phải coi việc thực hiện hoàn thành kế hoạch của dự án là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Yêu cầu UBND thị xã Gia Nghĩa khẩn trương hoàn thiện phương án GPMB. Đồng thời, yêu cầu thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo quyết liệt toàn hệ thống chính trị thực hiện tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực dự án thống nhất ủng hộ để dự án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công các hạng mục trong tháng 9/2018.

(3) Dự án Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016-2020 (nguồn thông báo sau vốn ODA): Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong vai trò là cơ quan điều phối của Chương trình cần bám sát, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục giao số vốn còn lại trước 30/8/2018 để đảm bảo thực hiện kế hoạch vốn năm 2018, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 3007/UBND-NN ngày 26/6/2018; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 7118/UBND-KTKH ngày 15/12/2017, về việc hướng dẫn phân bổ và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2018. Trường hợp, các dự án giải ngân không đảm bảo tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác có nhu cầu.

Xem chi tiết tại đây.

H.M