TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Đắk Nông
15/06/2017 | 08:43  | cms-view-count: 10709

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 của tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông đã quy định cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngoài việc nêu lên các nội dung của Chương trình nông thôn mới với đầy đủ các tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020, Sổ tay tổng hợp chi tiết nội dung hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành đối với các tiêu chí do xã trực tiếp theo dõi và đánh giá, để thuận lợi cho các xã trong quá trình thực hiện và tự đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn (bao gồm 14 tiêu chí: Quy hoạch; Giao thông, Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh; Môi trường và an toàn thực phẩm).

Đối với các tiêu chí còn lại (bao gồm 05 tiêu chí: Điện; Trường học; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế) do cấp tỉnh theo dõi và đánh giá mức độ đạt chuẩn, văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành liên quan được tổng hợp theo hướng hệ thống hóa, để thuận lợi cho các địa phương tra cứu trong quá trình chỉ đạo, thực hiện và đánh giá công nhận các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn.

Xem chi tiết nội dung Sổ tay hướng dẫn tại đây

Sam Nguyễn