TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
24/08/2018 | 03:20  | cms-view-count: 3903

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4211/UBND-NN ngày 24/8/2018 chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018 và giai đoạn 2019-2020

Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2020. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đắk Song, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao năm 2018 và thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại. Hoàn thiện hồ sơ thẩm tra trước ngày 30/11/2018 để trình thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn trong năm 2018 trước ngày 01/01/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND các huyện, thị xã thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018; định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện và tổng hợp khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các Sở, Ban, ngành được giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới phải thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn cho các địa phương trong việc thực hiện các nội dung do cơ quan, đơn vị quản lý; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung khác như: chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 - 2020 gắn với các Chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã; Tập trung tuyên truyền, vận động và lồng ghép, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các xã nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra; UBND các huyện, thị xã ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 - 2020 để thực hiện đạt chuẩn các nội dung, tiêu chí còn lại. Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 48/TB-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/4/2018 bàn về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018,...

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và các địa phương thực hiện, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề có liên quan theo quy định.

Xem chi tiết tại đây.

H.M