TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019
14/09/2018 | 03:55  | cms-view-count: 17777

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4578/UBND-CNXD ngày 14/9/2018 về triển khai Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019 theo yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Công văn số 372B/CV-UBATGTQG ngày 31/8/2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh căn cứ chức năng, thẩm quyền tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Mục 1, 2 của Công văn số 372B/CV-UBATGTQG ngày 31/8/2018. Cụ thể:

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3496/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2018 về tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018 - 2019 và thực hiện "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018 - 2019"; yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi mô tô, xe máy; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an tại Kế hoạch số 175/KH-BCA-C08 ngày 22/8/2018; chú trọng phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyền và giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trong giờ đến và tan trường; dừng xe, kiểm tra nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến trẻ em, đặc biệt là hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em, phối hợp cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả Chương trình "Cổng trường an toàn giao thông".

Giao Ban an toàn giao thông tỉnh chủ động theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2018-2019 nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018.

Huy Hoàng