TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Nông
17/09/2018 | 10:09  | cms-view-count: 3178

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 về việc Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Theo đó, Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông được áp dụng đối với 16 thủ tục thuộc 07 lĩnh vực, trong đó:

Thủ tục hành chính cấp tỉnh có 11 thủ tục thuộc 05 lĩnh vực, gồm: Lao động, Thương binh và Xã hội (5 thủ tục); Công chứng (03 thủ tục); Thú y (01 thủ tục); Văn hóa cơ sở (01 thủ tục); Dân số Kế hoạch hóa gia đình (01 thủ tục).

Thủ tục hành chính cấp huyện có 05 thủ tục thuộc 03 lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực Chứng thực - Hộ tịch (02 thủ tục); Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (02 thủ tục);  Lĩnh vực Đất đai (01 thủ tục).

Các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm: Sửa đổi, cắt giảm thời gian giải quyết; bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính; sửa đổi, đơn giản hóa thành phần hồ sơ…

UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt về các Bộ, ngành có liên quan theo quy định.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết.

Huy Hoàng