TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
16/11/2018 | 10:05  | cms-view-count: 28373

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 594/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

Mục đích của Kế hoạch này là nhằm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ nông dân, các nhà khoa học,.. gắn kết cùng nhau xây dựng và phát triển bền vững các chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và lợi ích của các bên tham gia, củng cố phát triển các Tổ chức nông dân, Hợp tác xã thông qua liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ, UBND tỉnh nêu ra những nội dung hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm: Tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, … phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/Dự án.

Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: Xây dựng mô hình khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã.

Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ: Nhà nước hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Với nguồn kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mang tính quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; chương trình, dự án về khuyến nông và nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn khác....

Để đạt được mục đích của Kế hoạch này, UBND tỉnh đã xác định 5 nhóm giải pháp cần triển khai thực hiện như: Huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác phát triển; Giải pháp về tài chính; Xem trọng ứng dụng khoa học công nghệ và lựa chọn các lĩnh vực, dự án ưu tiên đầu tư; Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư; Quy hoạch và quản lý quy hoạch.

UBND tỉnh cũng giao cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng