TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
13/12/2018 | 02:44  | cms-view-count: 22242

Ngày 12/12/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6310/UBND-KSTT  yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình nội bộ cho từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo lĩnh vực quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; UBND các huyện, thị xã lập danh sách nhân sự được cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 7 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện thị xã gửi kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh trong Quý I/2019 để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ cho từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tổ chức triển khai việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính hàng năm theo quy định; phối hợp các Sở, Ban, ngành kiện toàn Trung tâm Hành chính công, lập danh sách nhân sự được cử ra Trung tâm theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Huy Hoàng