TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu
13/12/2018 | 03:04  | cms-view-count: 3562

Sáng 13/12, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Đ/c Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, khách quan theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục
 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, khách quan theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 85/2014/NQ-QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Người được lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục như báo cáo, kê khai tài sản. Qua đó, đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá mức độ tín nhiệm của người được HĐND lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Lê Diễn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 92,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 90,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 88,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 86,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông K'Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 68,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 67,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 27,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 26,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 86,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 84,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Hà Trung Ký, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 74,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Lê Kim Huy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 78,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 76,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 80,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 78,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 17,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Hoàng Viết Chấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 51% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 78,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 76,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 17,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 76,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 19,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Cao Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 86,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 84,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 13,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 13,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 51,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 54,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 32,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Nguyễn Văn An, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 58,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 57,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 39,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 38,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Nguyễn Tấn Bi, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 47% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 46,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 9,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Phạm Ngọc Danh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 19,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 56,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 55,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Đặng Gia Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 39,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 38,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Phan Đình Hiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 39,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 38,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 15,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 15,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Võ Văn Hùm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 67,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

22. Ông Đoàn Văn Quỳnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 58,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 57,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 37,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 36,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

23. Ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

24. Ông Lê Sĩ Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 11 phiếu (chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 56,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 55,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

25. Ông Hoàng Công Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 37,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 36,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 54,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

26. Ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

27. Ông Đàm Quang Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 56,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 55,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 19,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

28. Ông Lưu Văn Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 72,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 71,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

29. Ông Trần Đình Vinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

30. Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 40,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 52,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 51,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Tấn Lê