TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện thị xã đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước
14/12/2018 | 07:40  | cms-view-count: 27325

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6343/UBND-KTKH yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, để việc công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo quy định, đồng thời nâng cao chỉ số minh bạch của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện một số nội dung sau:

Các cấp ngân sách tập trung đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Việc công khai được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN năm 2015, trong đó có hình thức bắt buộc là công bố trên cổng/trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã. Thời hạn thực hiện việc đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử không quá 05 ngày kể tử ngày 13/12/2018. Đối với những địa phương chưa có cổng/trang thông tin điện tử, hình thức công khai bắt buộc là thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm công khai việc sử dụng NSNN theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Việc công khai được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Ngân sách nhà nước, đối với đơn vị có trang thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Từ ngày 13/12/2018 đến hết năm 2018, UBND các cấp phải thực hiện công khai số liệu và thuyết minh dự toán NSNN năm 2019 trình Hội đồng nhân dân; Số liệu dự toán NSNN năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân quyết định. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính mở chuyên mục lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến góp ý về ngân sách nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính theo hướng dẫn tại Công văn số 14079/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

Huy Hoàng