TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019
14/12/2018 | 09:13  | cms-view-count: 32873

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2070/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019. 

Mục tiêu là nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp; Tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm năng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC gắn với hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu thực hiện cải thiện và nâng thứ hạng Chỉ số CCHC cao hơn năm 2018.

Yêu cầu Kế hoạch này là khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC năm 2018; triển khai toàn diện và cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC; Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp để triển khai công tác CCHC đạt kết quả cao trên các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện cải các nhiệm vụ CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thông suốt; Đôn đốc triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh; cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị hành chính công, chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ gửi về cơ quan Thường trực CCHC của tỉnh (Sở Nội vụ) đúng quy định; đối với các báo cáo định kỳ gửi các Bộ, ngành, báo cáo chuyên đề, đột xuất về CCHC, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện bảo đảm về nội dung và thời gian quy định.

Theo đó, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 có 7 nhóm nhiệm vụ, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Xem chi tiết.

UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019; định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Giao Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. 

Huy Hoàng