TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
14/12/2018 | 03:47  | cms-view-count: 2667

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, ngày 14/12/2018, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 20 Nghị quyết.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp
 

Trước đó, ngày 12/12, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Ngô Xuân Lộc là Chánh Văn phòng UBND tỉnh lý do nghỉ theo chế độ và bầu bổ sung ông Hoàng Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil.

Sáng ngày 13/13, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, công khai, trách nhiệm; các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm như lĩnh vực: Đầu tư, khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ và phát triển rừng, biên chế cho ngành giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Giao thông vận tải…Các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đã giải đáp các vấn đề mà đại biểu nêu ra và đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 

Cuối phiên họp, Kỳ họp cũng đã quyết nghị, thông qua 20 nghị quyết liên quan đến các tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gồm:

Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017; Nghị quyết Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 – 2020; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019; Nghị quyết về việc đặt tên đường đô thị, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành; Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019; Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương, giai đoạn 2016 – 2018"; Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp
 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là kỳ họp có ý nghĩa sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, về ngân sách nhà nước. Qua việc đánh giá cho chấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm qua vẫn phát triển tích cực, toàn diện, đúng hướng các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu, tiến độ đề ra, GDP tăng trưởng cao, an sinh xã hội và đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoạt động tư pháp, công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ. HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ tình, đề án và biểu quyết thông qua 20 Nghi quyết. Đây là những quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Do vậy, sau kỳ họp này, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống đạt kết quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian đến. Các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp HĐND tỉnh, tất cả các Nghị quyết đã được nhất trí thông qua tại kỳ họp sẽ được Cổng TTĐT tỉnh đăng tải trên mục Nghị quyết của HĐND tỉnh. Mời quý vị quan tâm, theo dõi.

Tấn Lê