TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định về một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021
07/02/2017 | 02:41  | cms-view-count: 3432

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy định tại Quyết định này. Xem chi tiết tại đây