TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tiếp tục cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021
14/03/2019 | 10:29  | cms-view-count: 16125

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ- TTg về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021”. Ngày 05/3/2019 UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, danh mục ấn phẩm báo và tạp chí được cấp cho những đối tượng, cụ thể:
1. Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 6 ấn phẩm
- Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) - 01 kỳ/tháng (12 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

2. Hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm:
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

3. UBND xã khu vực III, gồm 01 ấn phẩm
- Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm).

4.  Thôn bon thuộc xã biên giới gồm 1 ấn phẩm.
- Phụ trương "An ninh biên giới" của Báo Biên phòng - 02 kỳ/tháng (24kỳ/năm).

5. Thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 3 ấn phẩm
- Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

6. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Chuyên trang "Dân tộc thiểu số và miền núi" trên Báo Nhân Dân hàng ngày (Báo Nhân Dân) - 01 trang/kỳ (02 kỳ/tuần tương ứng 104 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Đoàn kết và Phát triển của Tạp chí Cộng sản-02 kỳ/ tháng.

7. Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã thuộc khu vực III, ban công tác mặt trận thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại đoàn kết (Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) – 01 kỳ/ tuần.

8 . Hội nông dân xã thuộc khu vực III, chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Nông thôn ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - 01 kỳ/tuần.

9. Đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM), 1 kỳ/tuần.
- Chuyên đề "Thanh niên khởi nghiệp - Làm giàu (Báo tuổi trẻ Thủ đô) 02/kỳ/tháng (24 kỳ/năm).

10. Hội cựu chiến binh xã khu vực III.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Cựu chiến binh (Hội Cựu chiến binh Việ Nam), 2 kỳ/ tháng.

11. Hội chữ thập đỏ thuộc xã khu vực III; Hội chữ thập đỏ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc và miền núi" của Báo Chữ thập đỏ Việt Nam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) - 02 kỳ/tháng ( 24 kỳ/năm).

12. Trường tiểu học các xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm/ 1 lớp.
- Chuyên đề "Măng non" của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 02 kỳ/tháng (42 kỳ/ năm).

13. Trường trung học cơ sở các xã vùng dân tộc và miền núi; trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm/1 lớp.
- Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 02 kỳ/tháng( 24 kỳ/năm).

Ngọc Quân