Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
22/08/2019 | 07:01  | cms-view-count: 56845

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 7192/VPCP-CN ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018; Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3981/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý cát, sỏi lòng sông tại các văn bản: Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, Công văn số 70/UBND-NN ngày 05/01/2019, Công văn số 1703/UBND-KTN ngày 18/4/2019, Công văn số 2836/UBND-KTN ngày 17/6/2019,...

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Xây dựng rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền. Qua đó, lấy ý kiến của các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; tham mưu cho UBND tỉnh tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình. 

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

H.M