Họp Thành viên UBND tỉnh bất thường tháng 11/2019
05/11/2019 | 02:47  | cms-view-count: 88783

Sáng ngày 5/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh bất thường tháng 11/2019 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo đó, tại cuộc họp, các Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến về 12 Nghị quyết, 01 báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trong đó có: Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND); Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ với cán bộ,công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2011 - 2015, có xét đến năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…

Sau khi nghe các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo trình bày tóm tắt nội dung các dự thảo, các đại biểu tham dự cuộc họp thảo luận cho ý kiến. Nhìn chung, các ý kiến Thành viên tham dự cơ bản thống nhất về thể thức, tính cấp thiết cũng như việc chấp hành quy định của pháp luật trong xây dựng dự thảo các văn bản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp tại cuộc họp. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở ý kiến, đóng góp của các thành viên UBND tỉnh, đơn vị soạn thảo tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để bổ sung, chỉnh sửa vào nội dung các dự thảo Nghị quyết và các văn bản theo đúng quy định trước khi trình HĐND tỉnh.

Song Nguyên