UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan đến vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Hồng Đức
18/11/2019 | 04:18  | cms-view-count: 86515

Trên cơ sở Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra kết quả, xác minh và xử lý thông tin phản ánh Công ty TNHH Hồng Đức gây ô nhiễm môi trường UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5562/UBND-KTN ngày 18/11/2019 chỉ đạo UBND huyện Đắk R'lấp và Công ty TNHH Hồng Đức xử lý các vấn đề có liên quan đến vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Hồng Đức.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Hồng Đức: dừng ngay việc xả nước thải ra ngoài môi trường khi chưa đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; Xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải sản xuất đảm bảo đạt quy chuẩn về môi trường; có điểm xả vào hệ thống và điểm xả sau khi qua hệ thống xử lý để các cơ quan chức năng định kỳ lấy mẫu kiểm tra, giám sát thuận lợi theo quy định; Rà soát lại hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Đắk R'lấp xác nhận, để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp với hoạt động thực tế của Nhà máy theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nạo vét lại hệ thống mương dẫn nước mưa chảy tràn đảm bảo sạch sẽ, mỹ quan; vệ sinh nhà xưởng để đảm bảo vệ sinh, môi trường; Hợp đồng với cơ quan chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung yêu cầu trên về UBND huyện Đắk R'lấp, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2019.

Tại Văn bản này, UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk R'lấp: đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và khắc phục các nội dung nêu trên đối với Công ty TNHH Hồng Đức; báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/12/2019 để theo dõi, tham mưu xử lý; Chủ động kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của huyện Đắk R'lấp và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường trên địa bàn theo nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

H.M