UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
21/11/2019 | 02:57  | cms-view-count: 90545

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Công văn số 11/BCĐDTLCP ngày 07/11/2019 về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lơn Châu Phi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật (hồ sơ chi trả cụ thể theo hướng dẫn của Chi cục Phát triển nông nghiệp tại Công văn số 501/PTNN-QLDBĐV ngày 30/5/2019); đồng thời, cập nhật, tổng hợp số lợn bị tiêu hủy và tình hình hỗ trợ dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng tuần; Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ của các hộ dân có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời, phê duyệt danh sách các hộ chăn nuôi được hỗ trợ thiệt hại; Báo cáo tình hình hỗ trợ cho người chăn nuôi, lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian qua về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 29/11/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, số liệu lợn đã tiêu hủy; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 3588/UBND-KTN ngày 29/7/2019, Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 26/6/2019, Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; Kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước; qua đó, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xử lý những trường hợp có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của Trung ương và ngân sách tỉnh, địa phương để hỗ trợ cho người chăn nuôi, lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; trong đó, nêu rõ những vấn đề đã làm được, những tồn tại, bất cập, đề xuất giải pháp khắc phục; báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019.

H.M