Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh
17/12/2019 | 11:22  | cms-view-count: 70024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6551/BTNMT-TCMT ngày 09/12/2019 về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải. UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6093/UBND-KTN ngày 17/12/2019 để chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh; trường hợp phát hiện ô nhiễm môi trường không khí, phải thông báo cho UBND các huyện, thị xã cảnh báo người dân gần khu vực bị ô nhiễm biết để phòng, tránh kịp thời; cung cấp thông tin quan trắc môi trường cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tiếp cận và đưa tin. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016.

Giao UBND các huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch; tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải; kiểm kê, đánh giá, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, xử lý.

Cũng tại Văn bản này, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thông báo, đăng tải các dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống lên các phương tiện thông tin truyền thông; đặc biệt là các khu vực cảnh báo bị ô nhiễm không khí để người dân có giải pháp phòng, chống phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống.

H.M