Đắk Nông cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia
17/12/2019 | 04:28  | cms-view-count: 73691

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông cam kết công bố chính xác, kịp thời thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng trước khi kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đắk Nông cam kết hằng năm kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công Quốc gia cho tới khi hoàn thành; kịp thời chia sẻ dữ liệu để cung cấp dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh cũng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuân thủ triệt để nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo Báo Đắk Nông điện tử