Công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
27/12/2019 | 08:28  | cms-view-count: 61750

Chiều 26/12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Hội đồng thẩm định, bỏ phiếu công nhận xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của đoàn thẩm định xã nông thôn mới, tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa được đoàn thẩm định đánh giá đạt so với Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tại thời điểm thẩm định là 19/19 tiêu chí. Trong đó có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt vượt cao hơn so với quy định như: quy hoạch, giao thông, trường học, tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, văn hóa… Đến nay, xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và tỷ lệ hộ gia đình trong tổng số hộ gia đình của xã được khảo sát, lấy ý kiến hài lòng về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến cho xã Quảng Thành về một số tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa cao, dễ biến động trong thời gian tới và cần tập trung chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng như: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh.

Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận xã Quảng Thành đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đạt 100% phiếu tán thành.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng yêu cầu xã Quảng Thành xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các tiêu chí đạt nhưng chưa cao, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Song Nguyên