Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019
22/01/2020 | 07:47  | cms-view-count: 20410

Ngày 16/01/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 50-TB/HĐTNN thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2019.

Theo thông báo, Hội đồng thi nâng ngạch nhận đơn phúc khảo theo quy định kể từ ngày ký thông báo.

Xem chi tiết kết quả tại đây

H.M