TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế tại Kỳ họp thứ 9 và xây dựng kế hoạch triển khai nội dung Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
26/02/2020 | 08:32  | cms-view-count: 7461

Thực hiện Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 24/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận Hội nghị liên tịch đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9; Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế tại Kỳ họp thứ 9 và xây dựng kế hoạch triển khai nội dung Kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành được giao xây dựng nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế được Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số 03/BC-HĐND tỉnh ngày 21/02/2020, nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để, không tái diễn trong thời gian tới.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm về trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và hoàn thành trước thời hạn yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh theo tinh thần có phân kỳ nội dung hoàn thành và trình từng tháng, lựa chọn một số đề án, dự thảo Nghị quyết trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, xem xét ngay từ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 03/2020, tránh tình trạng tập trung nội dung trình dồn vào cuối hạn quy định. Dự thảo Kế hoạch chi tiết, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 27/02/2020; Đối với các nội dung trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh năm 2020 (dự kiến 31/3/2020), yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ trì chủ động xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết, có báo cáo giải trình các nội dung cần thiết kèm theo gửi Sở Tư pháp để thẩm định cho ý kiến, chậm nhất ngày 05/3/2020; Sở Tư pháp hoàn tất việc thẩm định gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến, chậm nhất ngày 10/3/2020 (dự kiến họp Thành viên UBND tỉnh ngày 12/3/2020).

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ trì xây dựng các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10 và Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 không chờ Kế hoạch chi tiết của UBND tỉnh, phải chủ động nghiên cứu quy định của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để triển khai xây dựng các nội dung sở, ngành, đơn vị mình đã đăng ký bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và chất lượng. Định kỳ hàng tuần, báo cáo tiến độ về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các nội dung đã phân công cho các sở, ngành, bảo đảm hoàn thành đúng, trước hạn định.

H.M