TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổ chức tốt việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
26/02/2020 | 09:12  | cms-view-count: 7449

Ngày 18/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 369-KH/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền chia làm 3 đợt cao điểm. Đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện nêu trên.

Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đại hội điểm, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  

Đợt 2, từ sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi  mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện được trình bày tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo Báo Đắk Nông điện tử