TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
22/04/2020 | 09:51  | cms-view-count: 26642

Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và nhằm đảm bảo công tác thống kê, đánh giá và đề xuất hỗ trợ những đối tượng, các tổ chức yếu thế dễ bị tổn thương trong tình hình dịch COVID-19 được kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách theo quy định, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1950/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; cụ thể:

Giao Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo (tại điểm 5, điểm 6, điểm 7 Nghị quyết số 42/NQ-CP). Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ phải được xác nhận của UBND cấp xã và UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với danh sách do UBND cấp xã phê duyệt. Đồng thời, phải niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, hội trường (nhà văn hóa cộng đồng) thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố nơi đối tượng sinh sống.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra, thẩm định chặt chẽ trước khi thực hiện việc chi trả chế độ cho đối tượng thụ hưởng; bảo đảm việc chi trả theo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi từ việc thực hiện chính sách. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật đối với việc chi trả chế độ bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thực hiện của đơn vị, địa phương.

* Đối với việc hỗ trợ Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 (tại điểm 3, mục 2 Nghị quyết số 42/NQ-CP): Giao Cục Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp gửi UBND các huyện, thành phố trong ngày 23/4/2020; UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND  tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất trong ngày 25/4/2020. Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý chậm nhất trong ngày 28/4/2020.

* Đối với các đối tượng: (1) Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương (tại điểm 1, mục II  Nghị quyết số 42/NQ-CP); (2) Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (tại điểm 4, mục II  Nghị quyết số 42/NQ-CP): giao UBND các huyện, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn (kể cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp) để các doanh nghiệp lập danh sách, cung cấp hồ sơ cần thiết cho UBND cấp huyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về danh sách, hồ sơ do đơn vị đề nghị. UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, tổng hợp gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 28/4/2020. Danh sách người lao động được thụ hưởng từ chính sách phải được niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp nơi người lao động làm việc.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết nhu cầu vay vốn đối với người sử dụng lao động vay trả lương cho người lao động (tại điểm 2, mục II  Nghị quyết số 42/NQ-CP).

Chậm nhất trong ngày 27/4/2020: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện điểm 2, mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP; Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện điểm 1, mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Xem chi tiết tại đây

H.M