TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
23/04/2020 | 08:27  | cms-view-count: 30417

Nhằm đánh giá kết quả thực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn tiếp theo; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 1974/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; cụ thể:

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang  cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, địa phương từ ngày 30/01/2020 đến ngày 24/4/2020  (theo Đề cương báo cáo đính kèm).

Báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) và gửi qua địa chỉ email: khnvsytdaknong@gmail.com chậm nhất 10h00' ngày 27/4/2020.

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, địa phương, tổng hợp báo cáo gửi về UBND tỉnh trước 14h00 ngày 28/4/2020.

Tải đề cương báo cáo tại đây

H.M