TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách được hỗ trợ theo chính sách người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
04/05/2020 | 10:09  | cms-view-count: 11861

Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng được hỗ trợ theo chính sách người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Tổng số đối tượng: 2.275 người với tổng số tiền hỗ trợ: 3.412.500.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác và pháp lý đối với các nội dung do đơn vị, địa phương lập, thẩm định, trình.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Phương thức chi trả thông qua dịch vụ Bưu điện.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M