TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nhiều cuốn sách Lịch sử Đảng bộ địa phương tỉnh Đắk Nông được xuất bản, phát hành trong năm 2019-2020
05/05/2020 | 09:52  | cms-view-count: 11072

Thực hiện, Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 11/5/2018 về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

Để cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong năm 2019 đến đầu năm 2020, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương, kết quả nhiều cuốn sách được in ấn, phát hành đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh, như: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông (1930-2015), Lịch sử Đảng bộ thị trấn Kiến Đức (1986-2015), Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Phú (1959-2015), Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Krông Nô (1945-2015) …

Trang bìa một số cuốn sách xuất bản năm 2019-2020

Những công trình lịch sử trên sau khi phát hành đến tay độc giả trong và ngoài tỉnh góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, truyền thống cách mạng các địa phương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 và Kế hoạch 72 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản: Lịch sử Đảng bộ huyện Cư Jút (1945 - 2015), Lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đắk Nông (1929-2019); Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đắk Mil (1945-2015); Lịch sử Đảng bộ xã Nam Đà (1978-2020); Lịch sử Đảng bộ xã Đức Xuyên (1986-2015) …


Phạm Lục (BTGTU)