TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đắk Glong được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
08/05/2020 | 11:00  | cms-view-count: 18089

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đắk Glong được hỗ trợ chính sách người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổng số đối tượng: 40.587 người, gồm:

+ Đối tượng thuộc hộ nghèo: 33.316 người.

+ Đối tượng thuộc hộ cận nghèo: 7.271 người.

Với tổng kinh phí thực hiện: 30.440.250.000đ (Ba mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách các đối tượng thụ hưởng cho UBND huyện Đắk Glong. UBND huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  

Phương thức chi trả: Giao UBND huyện Đắk Glong chỉ đạo UBND cấp xã thuộc huyện Đắk Glong chi trả.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, UBND cấp xã thuộc huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị, địa phương lập, thẩm định, trình.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M