TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố
14/05/2020 | 02:39  | cms-view-count: 17446

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với các Sở, Ban, ngành như sau:

Công nhận 03 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ.

Công nhận 16 cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế.

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh như sau: Công nhận 04 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, gồm: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. (Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông chưa đánh giá do mới đi vào hoạt động).

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với UBND các huyện, thành phố: 

 Công nhận 02 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm: UBND huyện Cư Jút và UBND huyện Đắk Mil.

Công nhận 06 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, gồm: UBND huyện Đắk Song, Đắk R'lấp, Đắk Glong, thành phố Gia Nghĩa, huyện Krông Nô và huyện Tuy Đức.

UBND tỉnh cũng yêu cầu căn cứ kết quả được công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được, đồng thời tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2020.

Tiến Dũng