TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo nội dung ôn thi, thời gian, địa điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020
21/05/2020 | 02:13  | cms-view-count: 20451

Thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020 và Quyết định số 1784-QĐ/TU, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 vừa ban hành Thông báo số 01-TB/HĐ, ngày 20/5/2020 thông báo về hình thức thi, tài liệu ôn thi và thời gian tổ chức thi như sau:

I. Hình thức thi

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm

- Môn tin học Văn phòng: 30 câu hỏi, thời gian 30 phút.

- Ngoại ngữ (tiếng Anh): 30 câu hỏi, thời gian 30 phút.

- Môn kiến thức chung: 60 câu hỏi, thời gian 60 phút.

2. Vòng 2:

Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian 120 phút.

II. Tài liệu ôn thi:

1. Môn kiến thức chung

Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; Văn kiện Đại hội XII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Môn tin học

Tin học cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Môn chuyên môn, nghiệp vụ

- Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị; Luật Cán bộ, công chức; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn có liên quan của 02 luật này; nền hành chính và cải cách hành chính Nhà nước; Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Đối với thi nâng ngạch lên Kế toán viên: Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan của 03 luật này.

III. Thời gian thi, địa điểm thi

1. Thời gian thi:

Dự kiến đầu tháng 6/2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

2. Địa điểm thi: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020 thông báo để các cơ quan, đơn vị, các ban, tổ giúp việc của Hội đồng và các thí sinh dự thi được biết.

H.M