TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1)
29/05/2020 | 03:18  | cms-view-count: 30836

Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Gia Nghĩa; ngày 28/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1).

Theo đó, Tổng số đối tượng: 423 người.

Với tổng kinh phí thực hiện: 423.000.000đ (Bốn trăm hai mươi ba triệu đồng).

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, Chủ tịch UBND các phường Nghĩa Đức, Nghĩa Trung thuộc thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương lập, thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M