TIN TỨC - SỰ KIỆN

(Đợt 3) Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
05/06/2020 | 02:37  | cms-view-count: 37874

Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Gia Nghĩa; ngày 04/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3).

Theo đó, Tổng số người được hỗ trợ: 203 người. Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

Với tổng kinh phí thực hiện: 203.000.000 đồng (Hai trăm lẻ ba triệu đồng).

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, Chủ tịch UBND các phường Nghĩa Đức, Nghĩa Trung thuộc thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương lập, thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M