TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020
22/07/2020 | 04:12  | cms-view-count: 10032

Từ đầu năm đến nay, tình hình hạn hán, dịch bệnh, diễn biến phức tạp,  tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước. Để thực hiện mục tiêu kép "vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội", chi ngân sách bên cạnh đáp ứng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển (bao gồm kế hoạch năm 2019 chuyển sang) nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo dự toán, còn phải ưu tiên cho các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ trực tiếp cho người dân, dự kiến cân đối ngân sách các cấp cả năm sẽ gặp khó khăn.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ  tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung vào một số nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

Tiếp tục quán triệt, chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Chương trình hành động số 50/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh ban hành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2020; Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020; Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2020.

Báo cáo số liệu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 của cơ quan, đơn vị và cấp ngân sách về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trước ngày 26/7/2020 (nguyên tắc và cách thức xác định đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm a và b, Khoản 3 Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính). Về tính chính xác của số liệu báo cáo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan tài chính cùng cấp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp; Ủy ban nhân dân cấp dưới chịu trách trước Ủy ban nhân dân cấp trên.

          Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan tài chính tham mưu, điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định Khoản 3 Điều 52 và Khoản 1 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước.

H.M