Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội
10/08/2020 | 10:09  | cms-view-count: 15014

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh.

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐUK "Về tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp".

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Trên tinh thần đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là phát triển kinh tế. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt trên 8%/năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng hơn 30%.

Các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đó là tăng cường tiếp thị, quảng cáo; xây dựng thương hiệu, liên kết phối hợp giữa các doanh nghiệp để đẩy mạnh, mở rộng sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Vì vậy, doanh thu của các doanh nghiệp luôn có bước tăng trưởng khá, từ 6-8%/năm, đóng góp hơn 30% GDP toàn tỉnh/năm, bảo đảm việc làm và thu nhập cho hơn 4.865 lao động, với mức lương bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ổn định và phát triển. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được chuyển dịch theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Hệ thống hạ tầng thương mại tiếp tục phát triển, thị trường ổn định. Hàng năm, tổng thu ngân sách địa phương tăng trên 12%; tổng mức đầu tư toàn xã hội (so với năm 2010) tăng trên 25%. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tập thể đạt mức khá. Các đơn vị đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ có nhiều tiến bộ, đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Như đối với ngành Điện, hệ thống điện lưới thường xuyên được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, 100% thôn, buôn, bon có điện và 99,2% số hộ dân trong toàn tỉnh được sử dụng điện. 
Dịch vụ bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin phát triển theo hướng hiện đại hóa phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc của người dân và các cơ quan, đơn vị cũng như công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Các công ty hoạt động cung ứng dịch vụ kỹ thuật, phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất được đầu tư đổi mới thiết bị, dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng nước sinh hoạt; mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân và bảo đảm tưới tiêu cho cây trồng.

Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp, xây dựng từng bước nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, từ khi Nhà máy chế biến Alumin Nhân Cơ đi vào sản xuất đã đóng góp hơn 1/6 thu ngân sách của tỉnh mỗi năm.

Hoạt động tín dụng, hệ thống ngân hàng được mở rộng và phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 52 chi nhánh và phòng giao dịch, mở rộng đến 100% các huyện, thành phố trong tỉnh. Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 9.297 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 28.121 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm đạt 20,57%; tổng nợ xấu chiếm 1,10% tổng dư nợ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, các tổ chức cơ sở đảng còn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với các đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"... Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải cách thủ tục hành chính làm lợi hàng chục tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

Các hoạt động xã hội từ thiện được các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao không ngừng phát triển, nhất là các hội thao truyền thống ngành, hội thao truyền thống của Đảng bộ Khối, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động...

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia, đỡ đầu các xã trong tỉnh như: Xây dựng hệ thống chính trị, hạ tầng, điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, xóa nhà tạm, hệ thống thủy lợi, môi trường…

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa xã hội đều đạt 100% như hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thực hiện cải cách hành chính; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; bảo đảm các chính sách, thu nhập cho người lao động; bảo đảm an ninh trật tự, cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử