TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước
25/08/2020 | 04:39  | cms-view-count: 18012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công; sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định; hoàn thành trong tháng 9/2020.

Sở Tài chính: Tiếp tục tăng cường công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định hiện hành; Báo cáo kết quả giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty cà phê Đức Lập và Công ty TNHH MTV Nam Nung; hoàn thành trong tháng 9/2020.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp có vốn nhà nước; hoàn thành trong tháng 10/2020.

Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tổ chức giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2020.

Yêu cầu Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh làm rõ các tồn tại, nguyên nhân; trên cơ sở đó, chủ động đề xuất việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu theo hướng chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH hai thành viên theo chủ trương của Trung ương.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước: Nghiêm túc thực hiện các quy định và chế độ báo cáo tại các quy định hiện hành của UBND tỉnh.  

H.M