TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8
27/08/2020 | 08:39  | cms-view-count: 37627

Chiều ngày 26/8, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8. Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Công văn số 4220/UBND-KHTH ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020; Công văn số 4254/UBND-KHTH ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; Công văn số 4218/UBND-KHTH ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến phân bổ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Phiên họp cũng đã đánh giá kết quả công tác tháng 8, chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Theo đó, trong tháng 8/2020, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra; bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong  mọi hoạt động, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh và các ngành có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức họp Thường trực HĐND tỉnh theo định kỳ, đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo quy định.

Về chương trình công tác tháng 9/2020, Thường trực HĐND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung  trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh. Giao các Ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề và các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Diễn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh nội dung văn bản đã cho ý kiến tại phiên họp. Về việc triển khai xây dựng các nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh cần xây dựng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Song Nguyên