TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
28/08/2020 | 08:18  | cms-view-count: 9145

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác.

Theo đó, tổng số đối tượng: 106 người với tổng số tiền hỗ trợ: 152.250.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng); định mức hỗ trợ: 1.500.000đ/người/3 tháng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị, địa phương lập, thẩm định, trình.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định. Phương thức chi trả thông qua dịch vụ Bưu điện.

Xem chi tiết danh sách được hỗ trợ tại đây

H.M