TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hướng dẫn tạm thời công tác quản lý chất thải tại cơ sở cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
03/09/2020 | 11:11  | cms-view-count: 8024

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, nhằm tổ chức triển khai Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp đón Công dân tỉnh Đắk Nông đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về Đắk Nông do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở cách ly tập trung trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Đắk Nông; UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời công tác quản lý chất thải tại cơ sở cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, giao Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông: Thực hiện việc vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung Trường Quân sự địa phương cũ; Xây dựng phương án vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở cách ly tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch quản lý chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại tại các cơ sở y tế và cách ly trong phòng, chống Covid-19 (nCoV) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn bệnh viện tuyến huyện, các cơ sở cách ly trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

H.M