TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
03/09/2020 | 03:26  | cms-view-count: 10697

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Hỗ trợ 09 hộ kinh doanh cá thể của huyện Đắk Song có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng); Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.

UBND huyện Đắk Song chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Song chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk Song theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M