TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tuyên truyền phổ biến Kế hoạch 179-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
22/09/2020 | 10:53  | cms-view-count: 8652

Ngày 10/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộ trong tình hình mới.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người DTTS so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng kết cấu hạ tàng kinh tế xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS; giữu gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của người đồng bào DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và thực hiện những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị sơ sở; nâng cao niềm tin của đồng bào; giữ vũng an ninh quốc gia và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Về mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện xem chi tiết tại đây

M.L