TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Cư Jút (Đợt 2) theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
22/09/2020 | 01:55  | cms-view-count: 11981

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Cư Jút (Đợt 2) theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương:

- Tổng số người: 07 người với tổng kinh phí thực hiện: 12.600.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm ngàn đồng); định mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Xem danh sách tại đây

2. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm:

- Tổng số người: 1.065 người; với tổng kinh phí thực hiện: 1.065.000.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết danh sách tại đây: phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tổng số người: 20 người; với tổng kinh phí thực hiện: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Xem Danh sách chi tiết

UBND tỉnh giao UBND huyện Cư Jút chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Cư Jút chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cư Jút theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

H.M