TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải
04/11/2020 | 07:42  | cms-view-count: 5286

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Quyết định số 1900/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải ban hành chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải.

Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải; cụ thể như sau:

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được phối hợp với đơn vị vận tải khác, cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các trường đào tạo từ trung cấp trở lên (các trường có chuyên ngành vận tải) để tổ chức (theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Thông tư số 12 BGTVT).

- Cán bộ tập huấn phải là giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ; hoặc là người có trình độ chuyên ngành vận tải đường bộ từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

- Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị phải gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải Phương tiện và Người Lái) về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự, để được kiểm tra, giám sát. Trường hợp đơn vị có số lượng người cần tập huấn ít, không đủ điều kiện để tổ chức lớp thì có thể tổ chức chung cho nhiều đơn vị cùng tham gia.

- Học viên tham dự tập huấn phải được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn, phải đảm bảo tham gia tối thiểu 85% thời gian học mới đủ điều kiện để được kiểm tra.

- Nội dung tập huấn theo chương trình khung và tài liệu do Bộ Giao thông vận tải soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BGTVT.

- Kết thúc chương trình tập huấn, học viên sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian từ 60 phút đến 120 phút, theo hình thức kiểm tra bằng bài viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên được đơn vị cấp Giấy chứng nhận tập huấn theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Đơn vị có trách nhiệm lưu hồ sơ chương trình tập huấn, kết quả tập huấn (văn bản thông báo trước khi tập huấn, danh sách học viên tham dự, bài kiểm tra, kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) tối thiểu 03 năm.

- Giao các cơ sở đào tạo lái xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô để tổ chức tập huấn tập trung tại các cơ sở đào tạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

H.M