TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông
04/11/2020 | 08:51  | cms-view-count: 9168

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông, Hội đồng xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển ban hành thông báo danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông (Thông báo số 94/TB-HĐXT ngày 03/11/2020); cụ thể như sau:

H.M